محورهای کنگره

محور اصلي كنگره: تازه هاي اعصاب كودكان
 
ساير محورهاي كنگره :
 
1- اپي لپسي :تشخيص ودرمان
2- نوروماسكولار و افق هاي درماني جديد
3- نوروايمونولوژي و بيماريهاي دميلينيزان اكتسابي
4- بيمار هاي نورو متابوليك و نوروژنتيك درمان پذير
5- نوروفارماكولوژي و آينده پيش روي داروهاي نورولوژيك
6- نوروفيزيولوژي باليني و الكترو انسفالگرافي
7-  كاربرد سلولهاي بنيادي در نورولوژي كودكان  
8- نوروواسكولار و مداخلات درماني در سكته مغزي كودكان
9- اختلالات عصبي تكاملي و چالشهاي موجود
10- نورواونکولوژی


پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
21 تا 23 شهریور 1397
مهلت ارسال مقالات
تا 15 تیر 1397
اعلام نتایج داوری
تا 15 مرداد 1397

استان گلستان، گرگان، کیلومتر10جاده گرگان-ساری، روبروی روستای نودیجه، هتل بوتانیک